Quick Contact
02-3406-7053

Portfolio

베타게임

 

 

 

국내 최초의 무료 게임잡지 '베타게임'이 나왔습니다.

온라인게임, 스마트폰 게임, 태블릿용 게임, 콘솔용 게임 등 게임에 대한 모든 분야에 대해 다루는 게임전문 잡지입니다. 하드웨어, 가젯, 주변기기 등에 대해서도 함께 다루니 많은 사랑 부탁 드립니다.

게임과 하드웨어에 대한 뉴스, 리뷰, 공략, 팁, 칼럼, 강좌 등을 싣습니다.

뉴스가판대가 지원 되어 편리하게 구독하실 수 있습니다.

종이 잡지가 제공하지 못하는 태블릿 잡지만의 놀라운 경험을 제공해 드리겠습니다. 베타뉴스에서 베타게임과 함께 무료 IT잡지인 ‘이츠비 매거진’도 함께 발행하고 있으니, 둘 다 다운로드 받으셔서 뉴스가판대에서 즐겨 보세요.
com.betanews 웹 사이트

 

 

MBookHarmony sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

MBookHarmonylogin form